Zhizhong Li's Publications

Zhizhong Li's Publications

Research Progress of Unilateral Biportal Endoscopic Spinal Surgery in Lumbar Spine

Author(s): Junlong Hou, Shaojie He, Zhizhong Li

Keywords: Lumbar Spine, Endoscopy, Surgery, Minimally Invasive, Literature Review

Abstract   References Volume 11 - Jan 2022 DOI: 10.18483/ijSci.2544

Cite this Article:

Congenital Insensitivity to Pain with Multiple Fractures: A Case Report and Literature Review

Author(s): Pan Zhou, Chao Liu, Jinpei Yang, Shuai Zheng, Xueshi Li, Genlong Jiao, Zhizhong Li

Keywords: Congenital Insensitivity to Pain, Multiple Fractures, SCN9A, Zoledronic Acid

Abstract   References Volume 10 - Mar 2021 DOI: 10.18483/ijSci.2437

Cite this Article:

Research Progress of Tissue Engineered Bone in Repairing Bone Defect

Author(s): Yanheng Zhong, Weidong Gan, Lin Zhou, Zhizhong Li

Keywords: Stissue Engineered Bone, Bone Defect, Repair, Progress

Abstract   References Volume 9 - Feb 2020 DOI: 10.18483/ijSci.2272

Cite this Article:

Search Articles

Issue June 2023

Volume 12, June 2023


Table of ContentsWorld-wide Delivery is FREE

Share this Issue with Friends:


Submit your Paper